ഫോട്ടോകൾ
ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
പഴം, 'Fresh Deals only Tuesday Strawberry 80 3 95 Mandarin Austarlia 95 Orange Navel Egypt 8 95 Potato Pakistan 460 99 Onion Pakistan 400 1 99 Capsicum Green -86 3 95 Cauliflower 860 3. 95 Beef With Bone Pakistan 286 17.95 95' എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നിവ എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
'Fathima HYPERMARK SUPERMARKETS TORES Happy New year 2021' എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
വീഡിയോകള്‍
Happy Eid Al-Fitr from Fathima Hypermarket family! We wish you a time of joy, health, and fun with loved ones. #FathimaHypermarket #Supermarket #EidMubarak #EidGreetings #EidAlFitr #WeCare
18
Fathima Hypermarket
19
Happy Indian Republic Day from the Fathima Hypermarket family! We wish you a joyful day filled with pride and festivities with family and loved ones. #FathimaHypermarket #IndianRepublicDay
9
1
പോസ്‌റ്റുകൾ
Fathima Hypermarket അവരുടെ മുഖചിത്രം അപ്ഡേറ്റുചെയ്‌തു.
3 പേർ, ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നിവ എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
Fathima Hypermarket അവരുടെ മുഖചിത്രം അപ്ഡേറ്റുചെയ്‌തു.
ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം